+48/ 68 - 324 03 77, 68 - 324 03 78
Biuro czynne: Pn-Pt: 10-18, So: 10-14
wycieczka@megatours.pl
Telefon alarmowy: 728 924 212
Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w wycieczkach i koloniach organizowanych przez Biuro Podróży MEGA TOURS

 

1.             Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez MEGA TOURS następuje po:

a.      zapoznaniu się Uczestnika z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu lub przedłożonej ofercie na zamówienie, i informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej.

b.      złożeniu w MEGA TOURS wypełnionej i podpisanej "Umowy – potwierdzenia realizacji wycieczki" lub wypełnionej karty kolonijnej. Umowę lub kartę może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. Prawo do dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową.

2.             Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez MEGA TOURS terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

3.             W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie MEGA TOURS, doręczając mu pisemne oświadczenie.

4.             W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika, MEGA TOURS zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez MEGA TOURS do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. MEGA TOURS przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.

a.   Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez MEGA TOURS w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże MEGA TOURS osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy,

b.   Za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, rodzaju i ilości zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez MEGA TOURS.

5.             Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, MEGA TOURS zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik powinien poinformować MEGA TOURS w ciągu 5 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przez wyjazdem.

6.             MEGA TOURS zastrzega sobie prawo do:

a.   odwołania imprez, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z przyczyn wynikających wyłącznie z działania lub zaniechania klienta; działania lub zaniechania osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo z siły wyższej. MEGA TOURS ma również prawo do odwołania imprez z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Powiadomienie uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników, które stanowi 75% miejsc przewidzianych w danej imprezie, może nastąpić, w formie pisemnej, nie później niż 20 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

b.   podwyższenia ceny imprezy - MEGA TOURS może podwyższyć cenę imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych albo wzrostu kursów walut. Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny musi być przez MEGA TOURS udokumentowany, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Po otrzymaniu od MEGA TOURS pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić MEGA TOURS, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

7.             Ubezpieczenia.

a.   Podpisując "Umowę-Zgłoszenie" Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

b.   MEGA TOURS gwarantuje wszystkim Uczestnikom ubezpieczenie w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c.   Przedmiot i zakres ubezpieczenia precyzuje oferta i certyfikat AXA.

d.   Uczestnik ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się w biurze podróży sprzedającym ofertę MEGA TOURS z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

e.   MEGA TOURS zaleca Uczestnikowi indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

8.              

a.   Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. MEGA TOURS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.

b.   Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie paszport lub nowy dowód osobisty.

9.              

a.   Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazań przedstawicieli MEGA TOURS dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.

b.   Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec MEGA TOURS za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.

c.   MEGA TOURS zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek imprezy, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.

10.           

a.   MEGA TOURS jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela MEGA TOURS (pilota, rezydenta lub wychowawcę) w celu umożliwienia im naprawienia wady. Jeśli wada nie zostanie usunięta, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej, w czasie trwania imprezy, przedstawicielowi MEGA TOURS.

b.   Jeżeli nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, do których wykonania MEGA TOURS jest zobowiązany na podstawie umowy zawartej z Uczestnikiem, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z zawartej z Uczestnikiem umowy, MEGA TOURS przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia, chyba że brak realizacji określonego świadczenia, względnie odbieganie jego jakości od wynikającej z zawartej umowy, będzie spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo siłą wyższą.

c.   Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres MEGA TOURS, nie później niż w terminie miesiąca od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje MEGA TOURS udzieli odpowiedzi na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

11.           

a.   MEGA TOURS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć albo siłą wyższą.

b.   Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, MEGA TOURS zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Uczestnik może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy. MEGA TOURS nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zaoferuje świadczenia zastępcze o co najmniej równorzędnych: standardzie i wartości, zaś Uczestnik bezzasadnie nie przyjmie tego świadczenia.

c.   MEGA TOURS ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.

d.   Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej" są obowiązujące również dla osób towarzyszących, reprezentowanych przez Uczestnika.

12.          Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy, w przypadku braku porozumienia między stronami, będą rozstrzygane przez właściwy sąd cywilny.

13.  Biuro MEGA TOURS występuje jako organizator imprez zawartych oświadcza,  że posiada: zezwolenie  nr  0034 w  zakresie  organizowania  imprez turystycznych w kraju i w krajach Europy wydane  przez  Marszałka Województwa  Lubuskiego. 2. UMOWĘ UBEZPIECZENIA pokrycia kosztów powrotu Klientów  do  kraju.

14.  W sprawach nieuregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami.

15.  informujemy Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Mega Tours, ulica Zeromskiego 10/1, 65-066 Zielona Góra. Inspektorem ochrony danych w Mega Tours jest Mariusz Grabowy  (iod@megatours.pl). Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail administratora:  iod@megatours.pl. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją usługi turystycznej będą przetwarzane w celu: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Państwa dane mogą być przekazywane osobom uczestniczącym w realizacji usługi. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, którego dotyczą. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mega Tours mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres iod@megatours.pl z dopiskiem "dane osobowe".

Newsletter
Promocje na e-mail
Mega Tours : wycieczki szkolne, wycieczki zagraniczne, wycieczki objazdowe, wycieczkiu jednodniowe, wycieczki kilkudniowe, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne, wycieczki dla grup
KSI Media - portale dla turystyki i biur podróży. Copyright by KSI Media 2014. All rights reserved. Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.